Przejdź do menu Przejdź do treści

Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac dyplomowych w IBNZ

…………………………………………………………

dr Marzena Albrycht

Katedra Zoologii

Słowa kluczowe: metale ksenobiotyczne, ekotoksykologia, łańcuch troficzny, bezpieczeństwo żywności.

Przykładowe tematy prac (już zrealizowane):

  1. Rtęć we krwi pacjentów z tytanowymi implantami
  2. Analiza zawartości Hg w krwi nowotworowej
  3. Stężenie rtęci w elementach morfotycznych krwi piskląt mewy białogłowej (Larus cochinnans) bytującej na stawach w województwie małopolskim.
  4. Stężenia rtęci w osoczu piskląt mewy białogłowej (Larus cachinnans) z siedlisk śródlądowych w południowej Polsce.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Beata Barabasz-Krasny

Katedra Botaniki

Słowa kluczowe: florystyka, fitosocjologia, ziołolecznictwo, motywy roślinne w zdobieniach, ekologia roślin – allelopatia.

Problematyka badawcza realizowana jest w oparciu o terenowe inwentaryzacje florystyczne lub fitosocjologiczne. Niektóre tematy z ziołolecznictwa przygotowane są na podstawie inwentaryzacji składów leków lub preparatów ziołopochodnych. Analiza elementów zdobniczych inspirowanych roślinami w architekturze dotyczy obiektów sakralnych lub zabytkowych budynków użyteczności publicznej. Tematy odnoszące się do allelopatii różnych gatunków, zwłaszcza inwazyjnych, wykonywane są z wykorzystaniem eksperymentów szalkowych lub gazonowych.

Przykładowe tematy prac (już zrealizowane):

  1. Ocena wartości użytkowej terenów zielonych miejscowości Wisła Wielka (Gmina Pszczyna),
  2. Rośliny wykorzystywane w schorzeniach nerek i dróg moczowych
  3. Inspiracje roślinne w motywach zdobniczych Bazyliki Mariackiej w Krakowie
  4. Flora gminy Iwkowa (woj. małopolskie) ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych
  5. Zbiorowiska łąkowe w okolicach miejscowości Piasek Wielki (Gmina Nowy Korczyn)

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Anna Barbasz

Katedra Biochemii i Biofizyki

Słowa kluczowe: cytotoksykologia, nanocząstki, cytobiochemia, immunologia

Badanie wpływu ksenobiotyków na biochemię komórek ludzkiego układu immunologicznego lub komórek melanomy ludzkiej i mysiej. Badanie wykonuje się w ramach sterylnej pracy z liniami komórkowymi. Substancjami badanymi są nanocząstki metali i tlenków metali, koniugaty metali i substancji bioaktywnych lub inne substancje naturalne o potencjalnym zastosowaniu przeciwnowotworowym. Badania biochemii komórki dotyczą stabilności błony komórkowej, aktywności mitochondriów, immunomodulacji oraz uszkodzenia DNA.

Przykładowe tematy prac (już zrealizowane):

  1. Ocena cytotoksyczności kwasu felurowego względem komórek czerniaka (B16-F0 i COLO679)
  2. Badanie wpływu antyoksydantów na cytotoksyczność nanocząsteczek srebra względem ludzkich komórek U-937.
  3. Cytotoksyczność nanocząsteczek złota względem ludzkich komórek HL-60.

…………………………………………………………

dr Laura Betleja

Katedra Botaniki

Słowa kluczowe: (…)

Problematyka prac dyplomowych obejmuje różne aspekty badań roślin i grzybów lichenizowanych (porosty) np.

  1. Różnorodność gatunkowa roślin i porostów
  2. Wykorzystanie roślin i porostów przez człowieka
  3. Rozmieszczenie roślin i porostów

Prace tego typu opierają się na gromadzeniu danych literaturowych, badaniu materiałów zielnikowych i mogą być uzupełnione pracą terenową. Każdy z Państwa ma możliwość przedstawienia własnej propozycji tematu pracy, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Prace terenowe prowadzone są w miejscu zamieszkania Studenta.

Przykładowe tytuły prac:

  1. Flora roślin naczyniowych Moszczenicy Wyżnej (woj. małopolskie) ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych
  2. Roślin lecznicze stosowane w preparatach kosmetycznych do pielęgnacji włosów i skóry głowy
  3. Wybrane glony morskie- zastosowanie w terapii, dietetyce i kosmetyce
  4. Wybrane karotenoidy roślinne, ich źródła i zastosowania w kosmetologii
  5. Zastosowanie porostu Cetraria islandia (L.)Ach. w medycynie i kosmetyce
  6. Historyczne rozmieszczenie stanowisk Caloplaca citrina (Hoff.)Th.Fr i Caloplaca lactea (A.massal.) Zahlbr. W południowej Polsce na podstawie zbiorów zielnikowych.

…………………………………………………………

dr Piotr Bieniek

Słowa kluczowe: dydaktyka chemii
Opis tematyki w ramach prac dyplomowych:
Tematyka Art & Science, dydaktyka chemii i biologii, nowoczesne metody nauczania
 • Przykładowe tematy:
  • „Nauki biologiczne w nurcie Art&Science”
  • „Trudne zagadnienia w nauczaniu chemii”
  • „Warsztat pracy nowoczesnego nauczyciela biologii” [lub chemii]
  • „Autorskie materiały dydaktyczne nauczyciela biologii/chemii – aktualne możliwości”
  • „Platforma Moodle we współczesnym nauczaniu biologii/chemii”

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Łukasz Binkowski

Katedra Zoologii

Słowa kluczowe: ekotoksykologia, metale, ptaki, analiza danych.

Tematyka prac dyplomowych dotyczy szeroko rozumianej ekotoksykologii i biomonitoringu. Prace mogą dotyczących stężeń metali w wybranych tkankach kręgowców (ptaków i ssaków) i komponentach środowiska (woda, osady, gleba). Drugim zakresem tematycznym prac są badania związane z analizą danych i analizą instrumentalną w zakresie oznaczania metali.

Przykładowe tematy:

  • Stężenia rtęci we krwi piskląt Mewy białogłowej i Ślepowrona z siedlisk śródlądowych w południowej Polsce.
  • Wpływ typu gospodarki rolnej na stężenia metali w krwi wróbla domowego.
  • Bioakumulacja rtęci w płucach krzyżówki i łyski z południowej Polski.
  • Analiza spektrometryczna i woltamperometryczna stężeń kadmu i ołowiu w rzekach na terenie Krakowa.
  • Zapewnienie jakości analiz instrumentalnych w badaniach ekotoksykologicznych.
  • Skażenie ołowiem terenów wodno-błotnych – identyfikacja źródeł.

…………………………………………………………

dr Martyna Błaszczyk-Altman

Katedra Zoologii

Słowa kluczowe: biomonitoring, biomonitoring ludzki, człowiek, metale biogenne, metale ksenobiotyczne

Tematyka prac dyplomowych dotyczy badania stężenia metali w tkankach kręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem materiału pochodzenia ludzkiego. Badania skupiają się na poszukiwaniu związku pomiędzy stężeniem metali w tkankach, a stanem zdrowia lub choroby.

Przykładowe tematy prac:

  1. Kliniczno-kontrolne badanie związku pomiędzy stężeniem kadmu, a covid-19.
  2. Procedura wstępnej obróbki próbki, a stężenie Hg we krwi.
  3. Czynniki wpływające na stężenie kadmu i cynku we krwi ludzkiej.
  4. Stężenie Hg we krwi honorowych dawców krwi z województwa małopolskiego.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Tomasz Bryndal

Katedra Geografii Fizycznej

Słowa kluczowe: obieg wody, fazy i formy odpływu, modele hydrologiczne, powodzie błyskawiczne, ocena zagrożenia i ryzyka powodziowego, zmiany obiegu wody

Problematyka badawcza związana jest z szeroko rozumianym obiegiem wody w zlewniach i jego uwarunkowaniami, analizą odpływu, jego faz i form, oceny zmian pokrycia terenu na obieg wody, oceny poziomy zagrożenia i ryzyka powodziowego w małych zlewniach, zmian pokrycia terenu.  

Przykładowe tematy prac (już zrealizowane):

  1. Analiza parametrów systemu drenażu powierzchniowego funkcjonującego podczas opadów nawalnych w zlewni Wątok
  2. Ocena wpływu wybranych rodzajów infrastruktury hydrotechnicznej na poziom ryzyka powodziowego w zlewniach podatnych na występowanie powodzi błyskawicznych. Studium przypadku dla zlewni Lipnicy
  3. Analiza zieleni miejskiej w Busku-Zdroju.
  4. Audyt krajobrazowy gminy Skała.

…………………………………………………………

dr Anna Chrobak-Žuffová

Katedra Geologii

Słowa klucze: georóżnorodność, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, geoochrona, geoturystyka, apiturystyka, ruch turystyczny, obszary górskie, infrastruktura turystyczna.
Tematyka prac dyplomowych ukierunkowana jest m.in. (i) na analizę i ocenę georóżnorodności wybranych obszarów górskich, (ii) inwentaryzację i waloryzację obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w wybranych obszarach górskich lub wyżynnych, (iii) ocenę chłonności turystycznej i problemy związane z overtourismem w miejscowościach górskich, (iv) apiturystykę na terenie Karpat

 

Przykładowe tematy prac (zrealizowane):
  • Waloryzacja atrakcji geoturystycznych oraz inwentaryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na Pogórzu Rożnowskim.
  • Apiturystyka jako forma turystyki zrównoważonej na przykładzie Małopolski
  • Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk w gminie Sobków (woj. świętokrzyskie)

…………………………………………………………

dr Anna Chrzan

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Słowa kluczowe: (…)

Prace z zakresu ekologii gleby są ukierunkowane na przemiany w strukturze zespołów fauny glebowej w środowiskach naturalnych i przekształconych wskutek gospodarczej działalności człowieka. Szczegółowe zagadnienia, to:

  • Rola wybranych grup zwierząt w procesach glebotwórczych,
  • Wskaźnikowe znaczenie zmian w strukturze troficznej zespołów dla oceny stopnia degradacji gleb.

Przykładowa tematyka prac magisterskich z zakresu ekologii gleby

  • Sezonowe zmiany zagęszczenia bezkręgowców glebowych w wybranym środowisku (np. w lesie)
  • Zróżnicowanie fauny glebowej na wybranych stanowiskach łąkowych i leśnych
  • Biomonitoring miejskiego środowiska glebowego
  • Wpływ zadrzewień miejskich na bioróżnorodność fauny glebowej
  • Wpływ pól elektromagnetycznych na faunę glebową

Przykładowa tematyka prac dyplomowych z zakresu ekologii gleby

  • Różnorodność i rola fauny glebowej w procesach glebotwórczych (praca literaturowa)
  • Wpływ antropopresji na zooedafon lasu, parku lub łąki.

…………………………………………………………

dr Barbara Dyba

Katedra Biochemii i Biofizyki

Słowa kluczowe: membrana, monowarstwy Langmuira, liposomy, stres oksydacyjny, lipidy

Badania pozwalają na ocenę toksycznego lub protekcyjnego działania wybranych substancji na membrany biologiczne, np. i) frakcji białkowych, występujących jako składniki jadów zwierzęcych, ii) substancji o protekcyjnym, np. antyoksydacyjnym działaniu.

Analizy przeprowadza się z wykorzystaniem technik modelowania układów lipidowych (waga Langmuira, charakterystyka liposomów). Oddziaływanie badane jest w układach natywnych i modelowych (mono- lub wieloskładnikowych), miniujących membrany komórek roślinnych i zwierzęcych. Dodatkowo wykonuje się oznaczenia parametrów biochemicznych (np. peroksydacja lipidów), charakteryzujących poziom uszkodzenia membran wskutek działania stresu oksydacyjnego.

Przykładowe tematy prac:

  1. Badanie zmian biochemicznych i fizykochemicznych właściwości membran po działania toksyn /substancji protekcyjnych na membrany komórkowe.
  2. W poszukiwaniu alternatywnych zastosowań białek jadowych: badanie interakcji z lipidami w monowarstwach na granicy faz woda/powietrze.
  3. Analiza wpływu wybranych frakcji jadu zwierzęcego na modyfikacje właściwości membran komórkowych.
  4. Badanie mechanizmu oddziaływań biologicznie aktywnych substancji z częściami hydrofilowymi/hydrofobowymi fosfolipidów błon komórkowych.

…………………………………………………………

dr Joanna Fidelus-Orzechowska

Katedra Geologii i Paleontologii

Słowa klucze: ruch turystyczny, pojemność turystyczna, obszary górskie, procesy morfogenetyczne, przekształcenia rzeźby, infrastruktura turystyczna, antropopresja.

Tematyka prac dyplomowych ukierunkowana jest m.in. (i) na poznanie geomorfologicznych skutków oddziaływania turystyki pieszej, narciarstwa i gospodarki leśnej w obszarach górskich; (ii) zarządzanie i funkcjonowanie turystyki w górskich obszarach chronionych.

Przykładowe tematy prac (zrealizowane):

  1. Wpływ wybranych dróg leśnych i szlaków zrywkowych na przekształcenia rzeźby w Tatrzańskim Parku Narodowym
  2. Wpływ ruchu turystycznego na rozwój stref zdegradowanych w wybranych odcinkach ścieżek i dróg turystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym
  3. Analiza zaleceń związanych z projektowaniem pieszych szlaków turystycznych w górach 4. Analiza ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2006-2017

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Grzegorz Formicki

Katedra Fizjologia Zwierząt

Słowa kluczowe: (…)

Temat przewodni: Ultrastruktura i czynności jelitowego układu nerwowego w modelu bezkręgowca.

Jelitowy układ nerwowy (enteric netrvous system – ENS) stał się w ostatnich latach przedmiotem licznych badań fizjologicznych. Z racji swojej złożoności pod względem strukturalnym i czynnościowym został nazwany drugim mózgiem. U ssaków tworzą go setki milionów neuronów, które wytwarzają około 40 neurotransmiterów. Podstawowe czynności ENS to rytmiczne wytwarzanie i przewodzenie potencjałów czynnościowych, które wywołują ruchy robaczkowe przewodu pokarmowego oraz kontrola jego funkcji wydzielniczych. O ile czynności i struktura ENS ssaków kryją jeszcze wiele tajemnic o tyle ENS bezkręgowców został zbadany w znikomym stopniu. W związku z powyższym studenci mogą przygotować prace dyplomowe biorąc udział w trzech głównych zagadnieniach badawczych realizowanych w modelu bezkręgowca (pierścienice, małże, ślimaki lub inni przedstawiciela fauny bezkręgowców):

  1. Ultrastruktura komórkowa ENS
  2. Neurotransmitery i receptory kontrolujące aktywność motoryczną przewodu pokarmowego
  3. Zaburzenia struktury i czynności ENS pod wpływem ksenobiotyków

…………………………………………………………

dr Katarzyna Gawrońska

Katedra Genetyki

Słowa kluczowe: (…)

  • Modyfikacja wybranych komponentów fotosystemu I oraz II towarzysząca wycofaniu stresu osmotycznego u modelowej rośliny realizującej metabolizm przejściowy C3-CAM Mesembryanthemum crystallinum L.
  • Analiza zawartości betalain, polifenoli i askorbinianu w liściach Mesembryanthemum crystallinum L. jako potencjalnej rośliny użytkowej.
  • Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zmianę wybranych parametrów fizjologicznych porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
  • Praca dyplomowa:
  • Aktywność katalazy u Mesembryanthemum crystallinum L. podczas wycofania stresu solnego w warunkach długiego dnia.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Gabriela Gołębiowska-Paluch

Katedra Genetyki

Słowa kluczowe: Zboża, stresy abiotyczne i biotyczne, fluorescencja chlorofilu, analiza aktywności i zawartości białek, elektroforeza, immunoblotting, spektrofotometria.

Tematyka prac dyplomowych to analiza czynników fizjologicznych oraz zawartości i aktywności białek układu antyoksydacyjnego pszenżyta ozimego w reakcji na stresy abiotyczne i biotyczne. Zatem robocze tytuły prac dyplomowych są następujące:

  • Wpływ zimowania w warunkach polowych na parametry fluorescencji chlorofilu oraz zawartość i aktywność enzymów antyoksydacyjnych w siewkach pszenżyta ozimego.
  • Wpływ zasolenia gleby w warunkach polowych na parametry fluorescencji chlorofilu oraz zawartość i aktywność enzymów antyoksydacyjnych w siewkach pszenżyta ozimego”.

Poniżej tytuły 4 ostatnich prac magisterskich oraz inżynierskich:

  1. Wpływ pyłów zawieszonych PM 10 na aktywność katalazy oraz zawartość tioperoksyredoksyny w liściach siewek pszenżyta ozimego.
  2. Wpływ zimowania w warunkach półnaturalnych na parametry fluorescencji chlorofilu oraz zawartość i aktywność enzymów antyoksydacyjnych w siewkach pszenżyta ozimego.
  3. Wpływ zasolenia gleby na aktywność i zawartość enzymów antyoksydacyjnych oraz parametry fluorescencji chlorofilu siewek pszenżyta (x Triticosecale Wittmack).
  4. Analiza białek związanych z indukowaną chłodem tolerancją na Microdochium nivale (Samuels i Hallett) w liściach podwojonych haploidów pszenżyta (x Triticosecale Wittmack).

…………………………………………………………

dr hab. Andrzej Górz

Katedra Zoologii

Słowa kluczowe: (…)

  • Owady koprofagiczne i nekrofagiczne w różnych typach siedlisk.
  • Owady koprofagiczne – realizowane prace dotyczą różnorodności gatunkowej koprofagów w różnych typach siedlisk. Przykładowe tematy:
  • Chrząszcze koprofagiczne (Coleoptera, Scarabaeoidea) wybranych terenów otuliny Gorczańskiego Parku Narodowego.
  • Chrząszcze koprofagiczne (Scarabaeoidea) Jasła i jego okolic.
  • Koprofagiczne chrząszcze (Scarabaeoidea) miasta Krakowa
  • Owady nekrofagiczne – realizowane prace dotyczą zarówno różnorodności jak i tempa sukcesji nekrofagicznych owadów w różnych typach siedlisk.

Przykładowe tematy:

  • Sukcesja nekrofilnych chrząszczy na truchłach kur domowych (Gallus gallus domesticus) z dwóch typów chowu w środowisku leśnym”
  • Sukcesja nekrofilnych chrząszczy na zwłokach kury domowej (Gallus gallus domesticus) w dwóch typach biocenoz na terenie Zakopanego

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Magdalena Greczek-Stachura

Katedra Fizjologia Roślin

Słowa kluczowe: (…)

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

  • Charakterystyka wybranych bakterii homofermentacji mlekowej.
  • Cechy biochemiczne i fizjologiczne, morfologia, chorobotwórczość i diagnostyka wybranych szczepówEscherichia coli.
  • Mikrobiologiczna ocena wody z rzeki Wilgi.
  • Analiza mikrobiologiczna wody w wybranych krakowskich fontannach.
  • Analiza mikrobiologiczna wody w wybranych krytych pływalniach w Krynicy-Zdroju i w Muszynie.
  • Badanie wpływu antybiotyków na bakterie metodą dyfuzyjno-krążkową.

W ramach pracy magisterskiej studenci mogą badać bakteriobójczy i bakteriostatyczny wpływ nowosyntetyzowanych związków chemicznych na wybrane szczepy bakterii.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  • Bakteriostatyczne działanie związków hybrydowych zbudowanych z rdzenia 2- tiohydantoiny i bromkowych pochodnych 2-chinolonu.
  • Wpływ światła laserowego o różnych długościach fali na wybrane wzorcowe szczepy bakterii.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Agnieszka Greń

Katedra Fizjologia Zwierząt

Słowa kluczowe: (…)

Tematyka prowadzonych badań dotyczy wpływu ksenobiotyków na wybrane markery stresu oksydacyjnego, potencjał antyoksydacyjny, stan zapalny oraz parametry nasienia w modelach zwierzęcych.

Proponowane tematy prac:

  • Analiza składu miodu i jego wykorzystanie w celach terapeutycznych.
  • Apiterapia a procesy zapalne.
  • Wpływ wybranych ksenobiotyków (np. amitraz, oksyresweratrol, inulina, kwas oleanowy, kwercetyna, substancje biologicznie czynne pochodzenia roślinnego) na celomocyty dżdżownicy.
  • Wpływ wybranych ksenobiotyków (n np. amitraz, oksyresweratrol, inulina, kwas oleanowy, kwercetyna, substancje biologicznie czynne pochodzenia roślinnego) na odporność pszczoły miodnej.
  • Wpływ wybranych ksenobiotyków (np. amitraz, oksyresweratrol, inulina, kwas oleanowy, kwercetyna, substancje biologicznie czynne pochodzenia roślinnego) na parametry oceny jakości nasienia zwierząt.

…………………………………………………………

dr Beata Jancarz-Łanczkowska

Katedra Zoologii

Słowa kluczowe: proces uczenia się, edukacja biologiczna, edukacja zdrowotna, edukacja środowiskowa.

Tematyka prac dyplomowych dotyczyć może szeroko rozumianej edukacji biologicznej formalnej oraz pozaformalnej i mieć ujęcie interdyscyplinarne. Jednym z obszarów prac mogą być badania przebiegu procesu poznawczego podczas uczenia się zagadnień z różnych dziedzin biologii – botaniki, zoologii, genetyki, fizjologii organizmów, ewolucjonizmu (zgodnie z zainteresowaniami studenta). Drugi obszar stanowić mogą zagadnienia dotyczące sposobów budowania świadomości społecznej znaczenia rozwoju nauk biologicznych oraz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie wiedzy biologicznej, medycznej, ekologicznej.

Proponowany zakres tematyczny prac:

  1. Sposoby kształtowania procesu myślenia naukowego u osób uczących się na podstawie zagadnień z wybranej dziedziny biologii (zgodnie z zainteresowaniami studenta).
  2. Wpływ zajęć terenowych na rozwój wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej u osób uczących się.
  3. Wpływ i znaczenie rozwoju mediów na proces uczenia się i nauczania zagadnień biologicznych.
  4. Naukowa, edukacyjna i społeczna rola centrów nauki, muzeów przyrodniczych, muzeów doświadczeń, ogrodów botanicznych i zoologicznych – studium przypadku.
  5. Najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych – sposoby pogłębiania znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka w różnych grupach wiekowych i różnych grupach społecznych.

…………………………………………………………

dr Agnieszka Kania

Katedra Fizjologia Roślin

Słowa kluczowe: (…)

Tematyka prac dyplomowych dotyczy wpływu wybranych związków chemicznych o potencjalnym działaniu przeciwbakteryjnym na wybrane szczepy bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych. Dodatkowo wykorzystuje się światło laserowe o określonej długości fali, by wzmocnić pożądany efekt bakteriostatyczny lub bakteriobójczy badanego związku. Badania prowadzone są we współpracy z grupą mikrobiologiczną.

Przykładowe tematy (do uprecyzyjnienia o konkretny związek lub grupy związków):

  1. Związki chemiczne a przeciwbakteryjnej terapii fotodynamicznej – praca licencjacka literaturowa.
  2. Badanie właściwości przeciwbakteryjnych pochodnych heterocyklicznych.
  3. Badanie wpływu wybranych związków chemicznych aktywowanych światłem laserowym o określonej długości fali na wybrane szczepy bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Małgorzata Kłyś

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Słowa kluczowe: (…)

Tematyka prac dyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii populacji. Jest szczególnie wskazana dla osób zainteresowanych badaniami laboratoryjnymi. Badania dotyczą roślinnych olejków eterycznych i związków chemicznych z nich wyizolowanych jako potencjalnych insektycydów, repelentów, atraktantów lub antyfidantów owadów szkodników magazynowych. Tematyka prac dotyczy również zagadnień z ochrony środowiska takich jak: gospodarka wodno-ściekowa, utylizacja odpadów, funkcjonowanie składowisk odpadów oraz ochrony przyrody.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

  • Aktywność migracyjna chrząszczy, szkodników magazynowanego ziarna zbóż i produktów spożywczych.
  • Wpływ różnych gatunków roślin i związków z nich wyizolowanych na procesy populacyjne wołka zbożowego Sitophilus granarius L. (lub innych gatunków chrząszczy).
  • Wpływ różnych gatunków roślin i związków z nich wyizolowanych na aktywność migracyjną chrząszczy, szkodników magazynowych.
  • Wpływ roślinnych olejków eterycznych na wołka ryżowego Sitophilus oryzae L. (lub na inne gatunki chrząszczy).
  • Gospodarka odpadami w wybranej gminie.
  • Gospodarka wodno-ściekowa w wybranej gminie.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Andrzej Kornaś

Katedra Genetyki

Słowa kluczowe: anatomia roślin, choroby genetyczne, fluorescencja, Mesembryanthemum crystallinum, nanocząstki, stres abiotyczny.

Tematyka prac dotyczy głównie analizy wpływu różnych czynników biotycznych na funkcjonowanie roślin reprezentujących różne typy metabolizmu oraz obejmuje szeroko rozumianą problematykę chorób genetycznych u człowieka.

Przykładowe tematy prac (już zrealizowane):

  1. Choroby nowotworowe – podłoże genetyczne
  2. Genetyczne podłoże mukowiscydozy, choroby huntingtona i dystrofii mięśniowej Duchenne’a
  3. Analiza parametrów fluorescencyjnych u wybranych gatunków Clusia w warunkach stresu suszy
  4. Morfologia aparatów szparkowych u wybranych gatunków z rodzaju Clusia realizujących różne typy metabolizmu węglowego

…………………………………………………………

dr inż. Joanna Korzeniowska

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Słowa kluczowe: metale ciężkie, zanieczyszczenia środowiska, energetyka odnawialna, świadomość ekologiczna

Tematyka prac dyplomowych dotyczy energetyki odnawialnej, zanieczyszczeń środowiska oraz świadomości ekologicznej. Prace obejmują analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w danym rejonie Polski. Prace mogą też dotyczyć zanieczyszczenia powietrza pyłami, związkami azotu, siarki czy metalami ciężkimi w wybranych obszarach jak również określenia wpływu tych zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców. Trzecim tematem prac dyplomowych może być zagadnienie świadomości ekologicznej szeroko rozumianej, opisanej na podstawie wybranych przykładów.

Proponowane tematy:

  • Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w wybranej gminie/mieście
  • Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania rozwoju OZE w wybranym rejonie/kraju
  • Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie ludzi
  • Świadomość ekologiczna lub jej brak w inwestycjach światowych i codziennym życiu

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Robert Kościelniak

Katedra Botaniki

Słowa kluczowe: (…)

Prace z zakresu lichenologii, mykologii i botaniki. Tematyka ustalana jest z zainteresowanymi uwzględniając ich zainteresowania. Prace magisterskie są pracami badawczymi wykonywanymi w terenie (preferowany typ prac) lub w laboratorium na podstawie zbiorów zielnika lichenologicznego KRAP-L. W przypadku prac licencjackich preferowane są prace badawcze, ale mogą być także wykonywane prace w oparciu o literaturę.

Przykładowe tytuły prac magisterskich

  1. Zróżnicowanie porostów epifitycznych Nowego Sącza
  2. Drzewa i krzewy wybranych parków miejskich południowej części Miasta Krakowa
  3. Porosty siedlisk antropogenicznych nieistniejących wsi w Dolinie Sanu pod Otrytem
  4. Zmiany w biocie porostów w widłach Dunajca i Białej na zachód od Tarnowa
  5. Chronione grzyby wielkoowocnikowe Garbu Tenczyńskiego
  6. Wybrane gatunki z rodzaju Pertusaria DC w zbiorach zielnikowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie KRAP-L.
  7. Rewizja chemotaksonomiczna porostów z rodzaju Ochrolechia A. Massal. Zgromadzonych w zielniku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (KRAP-L)
  8. Wybrane gatunki porostów jako źródło barwników – rekonstrukcja dawnych technik barwienia tkanin.

Przykładowe tytuły prac licencjackich badawczych:

  1. Znaczenie zadrzewień śródpolnych, analiza bioróżnorodności wybranego siedliska Wyżyny Miechowskiej.
  2. Substancje porostowe w wybranych gatunkach z rodzaju Cladonia Hill. Ex P. Browne.
  3. Wybrane porosty epifityczne okolic Rud Wielkich koło Rybnika.
  4. Porosty z rodzaju Usnea Dill. ex. Adans. Na wiatrołomach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Przykładowe tytuły prac licencjackich badawczych:

  1. Grzyby z rodzaju Yarrowia w utylizacji zanieczyszczeń ropopochodnych.
  2. Glony – naturalne surowce cenione w kosmetyce.
  3. Sukcesja roślinna na Pustyni Błędowskiej.
  4. Konopie siewne (Cannabis sativa) towarzysz człowieka na przestrzeni wieków.

…………………………………………………………

dr Barbara Kreczmer

Katedra Biochemii i Biofizyki

Słowa kluczowe: antyoksydanty, cytobiochemia, cytotoksykologia, hodowla in vitro

Badanie działania różnych substancji względem ludzkich komórek hodowanych in vitro. W badaniach wykorzystywane mogą być związki pochodzenia naturalnego bądź związki syntetyczne o działaniu cytotoksycznym. Komórki hodowane in vitro mogą być poddawane różnym czynnikom stresowym (m.in. UV, mykotoksyny), a następnie poszukiwane są związki o charakterze ochronnym (np. polifenole, związki antyoksydacyjne, przeciwzapalne).

Przykładowe tematy prac (już zrealizowane):

  1. Badanie wpływu deltametryny na ludzkie komórki linii SK-N-SH.
  2. Cytotoksyczność zearalenonu względem ludzkich komórek neuroblastomy.
  3. Analiza wpływu kurkuminy na komórki ludzkiej linii SK-N-SH.
  4. Ocena właściwości alkoholowych ekstraktów z wrotyczu pospolitego (Tanacetum vulgare L).

…………………………………………………………

dr inż. Renata Muchacka

Katedra Fizjologia Zwierząt

Słowa kluczowe: (…)

Do badań wykorzystuje przede wszystkim model badawczy jakim jest zarodek kurzy. Model in ovo pozwala na szybką ocenę działania różnych substancji toksycznych i umożliwia równoczesne testowanie substancji działających ochronnie. Efekt czynnika toksycznego może być oceniany na różnych etapach rozwoju zarodka z równoczesnym zastosowaniem analiz makroskopowych (do wykrywania wad rozwojowych lub śmiertelności), analiz histologicznych, molekularnych i immunohistochemicznych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

  • Wpływ kadmu na rozwój embrionalny i aktywność enzymów antyoksydacyjnych w modelu in ovo.
  • Antyoksydacyjne działanie kannabidiolu w czasie rozwoju embrionalnego w modelu in ovo.
  • Wpływ bisfenolu A na rozwój embrionalny i aktywność enzymów antyoksydacyjnych w modelu in ovo.
  • Wpływ BPA na aktywność acetylocholinoesterazy w mięśniu gładkim jelit w badaniach in ovo.
  • Badania in ovo nad embriotoksycznością benzo(a)pirenem.

…………………………………………………………

dr hab. Michał Nosek

Katedra Genetyki

Słowa kluczowe: rośliny, fotosynteza, stres osmotyczny.

Tematyka prac pisanych pod moim kierunkiem jest związana z analizą aparatu fotosyntetycznego modelowego semihalofita Mesembraynthemum crystallinum L. w warunkach wycofania stresu osmotycznego. Aktualnie realizowane prace eksperymentalne koncentrują się na badaniu plastyczności wspomnianego aparatu, w tym zasięgu i mechanizmów za nią odpowiadających. Prowadzone prace eksperymentalne realizowane są oparciu o metody biochemiczne aktualnie wykorzystywane w biologii roślin, w tym oznaczenia immunochemiczne (kolorymetryczne i chemiluminescencyjne) i spektrofotometryczne.

Przykładowe tematy prac:

  • Ekspresja RbcS podczas wycofania stresu osmotycznego w roślinie modelowej Mesembryanthemum crystallinum L. realizującej fotosyntezę przejściową C3-CAM.
  • Ekspresja RbcL podczas wycofania stresu osmotycznego w roślinie modelowej Mesembryanthemum crystallinum L. realizującej fotosyntezę przejściową C3-CAM.
  • Zachowanie stresozależnej formy PEPC podczas zjawiska wycofania stresu osmotycznego w roślinie modelowej Mesembryanthemum crystallinum L. realizującej fotosyntezę przejściową C3-CAM.
  • Karboksylacyjna aktywność RubisCO w warunkach wycofania stresu osmotycznego w roślinie modelowej Mesembryanthemum crystallinum L. realizującej fotosyntezę przejściową C3-CAM.

…………………………………………………………

dr Lidia Orłowska

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Słowa kluczowe: (…)

Zainteresowana badawcze, dotyczą ekologii zwierząt łownych i chronionych, biomonitoringu środowiska a także ekotoksykologii.

Proponowana tematyka prac:

  • Zwyczaje pokarmowe dzikich zwierząt z wybranych terenów na podstawie analizy odchodów lub żołądków
  • Ocena wpływu wydry na populacje ryb wolnożyjących i hodowlanych
  • Występowanie obcych gatunków zwierząt w faunie Polski
  • Ocena liczebności, rozmieszczenia i dynamika liczebności populacji wybranych gatunków zwierząt łownych i chronionych.

Wybór gatunku zwierzęcia oraz terenu badań jest uzależniony od zainteresowań Studentów.

Prace zrealizowane pod moim kierunkiem:

  • Monitoring występowania bobra Castor fiber w granicach administracyjnych Miasta Krakowa
  • Dieta wydry (Lutra lutra) na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
  • Rozmieszczenie gniazd bociana białego Ciconia ciconia L .na terenach czterech gmin przyległych do Puszczy Niepołomickiej
  • Ocena liczebności jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku

…………………………………………………………

dr Bartłomiej Pietras

Słowa kluczowe: meteorologia i klimatologia, meteorologia lotnicza, zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza.

Przykładowe tematy prac (już zrealizowanych):

  1. Wpływ zmian klimatu na uprawę winorośli w Polsce
  2. Sytuacje meteorologiczne determinujące powstawanie wybranych przypadków trąb powietrznych na obszarze Polski w latach 2008-2018.
  3. Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na warunku anemologiczne w Polsce
  4. Adaptacja miast do zmian klimatu na przykładzie Krakowa
  5. Meteorologiczne determinanty wybranych przypadków powodzi na Pogórzu Przemyskim po 2010 roku.

………………………………………………………….

dr hab. prof. UKEN Bartosz Różanowski

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Słowa kluczowe: (…)

Tematyka jest związana z badaniami nad biologicznymi efektami laserów małej mocy na wybrane gatunki roślin użytkowych. W prowadzonych badaniach uwzględnia się również światła laserowego na kumulację wybranych pierwiastków śladowych w organach roślin użytkowych.

Przykładowe tematy:

  • Wpływ światła czerwonego na kumulację kadmu w organach kukurydzy Zea mays.
  • Wpływ światła zielonego na kumulację kadmu w organach kukurydzy Zea mays.
  • Wpływ światła czerwonego na kumulację kadmu w organach kukurydzy żyta Secale cereale.
  • Wpływ światła zielonego na kumulację kadmu w organach kukurydzy Secale cereale.

…………………………………………………………

dr Grzegorz Rut

Katedra Fizjologia Roślin

Słowa kluczowe: stres abiotyczny, rośliny zarodnikowe, barwniki roślinne, wymiana gazowa u roślin, fluorescencja

Tematyka prac dyplomowych dotyczy wpływu abiotycznych czynników stresowych (natężenie i barwa światła, metale ciężkie, herbicydy, stres wodny, zasolenie) na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego roślin oraz wzrost i rozwój. W ramach realizacji prac dyplomowych studenci mierzą natężenie fotosyntezy i oddychania, parametry fluorescencji chlorofilu, stężenie barwników, aktywność enzymów i stężenie substancji Biologicznie czynnych u roślin zarodnikowych i naczyniowych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

  1. Wpływ natężenia i barwy światła na wzrost i rozwój wybranych gatunków Polskich roślin trujących.
  2. Zawartość substancji biologicznie czynnych (jabłczan, cytrynian, witamina C, chlorofil) w liściach, suplementach diety oraz kosmetykach na bazie roślin aloesu przetrzymywanych w zróżnicowanych warunkach świetlnych i termicznych.
  3. Wpływ hormonów roślinnych (auksyny, cytokininy, ABA) na poszczególnych etapach ontogenezy siewek kukurydzy i fasoli na wzrost i aktywność PSII.
  4. Zmiany natężenia oddychania i fotosyntezy oraz stężenia barwników w siewkach roślin rosnących w warunkach stresu termicznego i świetlnego.
  5. Wpływ blokerów oddychania rotenonu i kwasu salicylohydroksamowego na natężenie fotosyntezy i oddychania, parametry fluorescencji liści sporofilowych Platycerium bifurcatum.
  6. Akumulacja herbicydów w nasionach i następczy wpływ na wzrost siewek fasoli.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Andrzej Rzepka

Katedra Fizjologia Roślin

Słowa kluczowe: (…)

Problematyka prac licencjackich i magisterskich obejmuje wpływ abiotycznych i biotycznych czynników stresowych na procesy fizjologiczne oraz na wzrost i rozwój roślin. W ramach realizacji prac dyplomowych studenci mierzą natężenie kluczowych procesów fizjologicznych u mchów, paproci i roślin naczyniowych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

  1. Wpływ jonów kadmu, cynku oraz ołowiu na wzrost i rozwój oraz stężenie chlorofilu w roślinach łubinu wąskolistnego, wyki jarej oraz gorczycy białej.
  2. Wpływ natężenia i barwy światła na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego i fotomorfogenezę siewek kukurydzy zwyczajnej (Zea mays L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.).
  3. Rola inhibitorów oddychania i insektycydu podczas wzrostu i rozwoju łubinu żółtego i pszenicy zwyczajnej oraz wpływ na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego.
  4. Zmiany zawartości witaminy C i antocyjanów w owocach oraz kosmetykach na ich bazie zależne od warunków przechowywania.
  5. Allelopatyczne oddziaływanie ekstraktów z rzepiku na kiełkowanie i wzrost roślin fasoli.
  6. Wpływ różnych źródeł azotu na kiełkowanie i natężenie wymiany gazowej liści pomidora.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Apolonia Sieprawska

Katedra Biochemii i Biofizyki

Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, susza, siewki pszenicy, kultury in vitro

Wpływ różnych związków na kalusy – hodowle in vitro oraz siewki pszenicy, jęczmienia i owsa hodowane w warunkach hydroponicznych eksponowanych na stresy środowiskowe (susza, metale itp). Badanie skierowane są na poszukiwanie substancji, które w niskich stężeniach będą wykazywały właściwości protekcyjne w warunkach stresu a równocześnie pozwolą na klasyfikację odmian, w zależności od ich wrażliwości/tolerancyjności.

Przykładowe tematy prac (już zrealizowane):

  1. Ocena właściwości antyoksydacyjnych komórek owsa o zróżnicowanej odporności na stres oksydacyjny w warunkach nadmiaru jonów manganu.
  2. Protekcyjny efekt Se na potencjał antyoksydacyjny stymulowany obecnością zearalenonu w kalusach uzyskanych z odpornych genotypów pszenicy.
  3. Mechanizmy przeciwdziałające stresowi osmotycznemu w siewkach jęczmienia w warunkach nadmiaru jonów manganu.
  4. Określenie udziału osmoprotektantów w stymulacji mechanizmów protekcyjnych w komórkach pszenicy hodowanych w warunkach stresu mykotoksyn.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Elżbieta Rudolphi-Szydło

Katedra Biochemii i Biofizyki

Słowa kluczowe: lipidy, membrana, monowarstwy Langmuira, liposomy, stres oksydacyjny

Oddziaływanie różnych związków z modelami membran komórek roślinnych lub zwierzęcych. Badania z wykorzystaniem techniki Langmuira oraz liposomów.

Związki stosowane do analiz mogą być substancjami pochodzenia naturalnego np. polifenole roślinne, których znane są pozytywne efekty działania na komórki, lub mogą stanowić toksyny np. występujące w naszej codziennej diecie. Badania pozwalają również na opis mechanizmów toksycznego działania tych związków na membrany i ewentualnego szukania dla nich protektantów.

Przykładowe tematy prac (już zrealizowane)

  • Oddziaływanie daptomycyny na strukturę i właściwości membran komórkowych.
  • Oddziaływanie kwercetyny z membranami lipidowymi o różnym nasyceniu kwasów tłuszczowych – badania monowarstw Langmuira.
  • Badanie struktur domen membranowych w układach modelowych z użyciem wanny Langmuira.

…………………………………………………………

dr Iwona Stawoska

Katedra Fizjologia Roślin

Słowa kluczowe: gluten, alergie glutenozależne, stres abiotyczny

Tematyka proponowanej pracy dyplomowej dotyczyć będzie wybranych gatunków i linii zbóż (głównie pszenicy i pszenżyta) pod kątem ich własności alergennych oraz odporności na wybrane czynniki stresowe.

Proponowane „robocze” tematy prac dyplomowych:

  1. Białka glutenu i ich właściwości alergenne.
  2. Wpływ wybranych czynników stresowych na zawartość i struktury drugorzędowe białek wybranych linii pszenżyta.

…………………………………………………………

prof. dr hab. Zbigniew Szeląg

Katedra Botaniki

Słowa kluczowe: (…)

Flora roślin kwiatowych wybranego obszaru (do uzgodnienia).
Rozmieszczenie i warunki występowania górskich gatunków roślin na Babiej Górze.

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Waldemar Tejchman

Katedra Fizjologia Roślin.

Słowa kluczowe: związki heterocykliczne, synteza, aktywność biologiczna.

Tematyka badawcza: Synteza pięcio- i sześcioczłonowych związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Propozycje tematów prac licencjackich:

  1. Synteza 5-arylidenowych pochodnych kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych.
  2. Synteza 5-arylidenowych pochodnych 2-aryloiminotiazolidyno-4-onów.
  3. Synteza pochodnych 2-tiohydantoiny.

Propozycje tematów prac magisterskich:

  1. Synteza chlorków kwasowych kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych jako prekursorów do otrzymywania estrów i amidów kwasowych.

…………………………………………………………

dr Bartłomiej Zyśk

Katedra Zoologii

Słowa kluczowe: kręgowce, zachowanie zwierząt, inwentaryzacja, zoonozy, zdrowie człowieka, histologia

Opis tematyki w ramach prac dyplomowych:
Prace dotyczące przede wszystkim szeroko rozumianej zoologii.
Możliwość wykonywania prac z tematyki dotyczącej: ryb, płazów, gadów, jak również człowieka oraz badań histologicznych.
Studenci mogą wykonywać prace terenowe i inwentaryzacyjne wybranego obszaru.
Prace dotyczące zachowania zwierząt ich struktury morfometrycznej, śmiertelności, czy różnych chorób.
Studenci mogą również wykonywać prace na tematy związane ze zdrowiem i kondycją człowieka

Przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich już zrealizowanych:

  1. „Inwentaryzacja batrachofauny masywu górskiego Lubonia Wielkiego.”
  2. „Charakterystyka gatunków płazów występujących na terenie Jasła i okolic.”
  3. „Komunikacja u papug – sposoby celowego przekazywania sygnałów.”
  4. „Wpływ ruchu kołowego na śmiertelność płazów we wsi Lusina (woj. małopolskie).”
  5. „Występowanie wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych na terenie południowej Polski w latach 2005 – 2015.”
  6. „Częstotliwość występowania pasożytów wewnętrznych u gadów hodowlanych.”
  7. „Ocena stanu wiedzy na temat kondycji skóry twarzy wśród klientów wybranych salonów kosmetycznych w Krakowie.”
  8. „Substancje szkodliwe zawarte w antyrespirantach, co o nich wiemy? Badania na podstawie ankietowania konsumentek.”
  9. „Korekta płci osób trans płciowych.”
  10. „Przegląd wybranych neuropatii cukrzycowych jako powikłania cukrzycowego wpływającego na jakość życia chorych.”

…………………………………………………………

dr hab. prof. UKEN Ewa Żesławska

Katedra Fizjologia Roślin

Słowa kluczowe: (…)

Tematyka badawcza: wykorzystanie struktur krystalicznych związków organicznych o potencjalnym działaniu biologicznym do identyfikacji czynników strukturalnych odpowiedzialnych za aktywność. 

Propozycje tematów prac licencjackich:

 1. Strukturalne aspekty inhibitorów glikoproteiny P – modele farmakoforów.
 2. Piperazynowe pochodne hydantoiny – aktywność biologiczna i struktura krystaliczna.
 3. Struktury krystaliczne pochodnych rodaniny

 Propozycje tematów prac magisterskich:

 1. Struktura krystaliczna a aktywność przeciwbakteryjna metoksylowych pochodnych benzylidenorodaniny.
 2. Pochodne rodaniny jako inhibitory pompy wyrzutu leków przeciwnowotworowych.