Przejdź do menu Przejdź do treści

Biologia ns

Aby zrozumieć istotę nauk o życiu nieodzowna jest wiedza praktyczna na którą szczególny nacisk kładzie program studiów na kierunku Biologia studia I stopnia. Istotnym elementem programu, na kierunku Biologia, jest bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych. Umożliwiają one nabycie szeregu umiejętności praktycznych, a jednocześnie uczą samodzielności i współdziałania w grupie. Po ukończeniu studiów na kierunku Biologia absolwent zyskuje uprawnienia do kształcenia naa studiach II stopnia w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia i jest przygotowany do wyrobienia u ucznia niezbędnych umiejętności analizowania różnorodnych źródeł informacji, planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń w laboratorium i terenie oraz wyciągania na ich podstawie właściwych wniosków.

Program studiów II stopnia na kierunku Biologia o profilu ogólnoakademickim koncentruje się na konieczności zdobycia wiedzy przez Absolwenta w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych oraz integracji wiedzy z różnych dziedzin nauki. Celem studiów jest kształtowanie umiejętności wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów biologicznych, poznawanie i stosowanie nowoczesnych metod i technik badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach biologicznych oraz wyrabianie umiejętności planowania i wykonywania zadań badawczych. W ramach programów poszczególnych specjalnościbiologia laboratoryjnabiologia środowiskowa (nauczycielska)biologia z chemią (nauczycielska) są realizowane przedmioty związane ściśle ze specyfiką studiowanego kierunku i specjalności, które umożliwiają studentom dokonywanie wyboru kursów zgodnie z zainteresowaniami naukowymi.

Program studiów na kierunku Biologia studia I i II stopnia wychodzi naprzeciw nowym trendom współczesnej biologii i dlatego gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Cel studiów i sylwetka Absolwenta:

Plan studiów I stopnia 2021/2022

Plan studiów II stopnia 2021/2022