Przejdź do menu Przejdź do treści

Geografia II stopnia

studia magisterskie geografia

Kształcenie na drugim stopniu kierunku Geografia ukierunkowane jest na nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie mechanizmów zarządzania środowiskiem przyrodniczym oraz mechanizmów wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy różnych układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, globalnych). Istotnym elementem kształcenia są zajęcia praktyczne i terenowe, przygotowujące do pracy zawodowej lub dalszego rozwoju naukowego. W ramach oferty kierunku Geografia II stopnia oferowane są specjalności nauczycielskie (geografia bez drugiego przedmiotu, geografia z wiedzą o społeczeństwie) oraz specjalność nienauczycielska: nauki o Ziemi i środowisku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, podejmując aktywności ukierunkowane na samodzielne opracowywanie dokumentacji tematycznych związanych z kształtowaniem środowiska geograficznego w różnych skalach przestrzennych.

Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada uprawnienia do nauczania geografii, prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu geografii oraz – w przypadku realizacji odpowiedniej specjalności – także drugiego przedmiotu. Uzyskany tytuł magistra daje możliwość podjęcia studiów w szkole doktorskiej oraz studiów podyplomowych.

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

Program i plan studiów stacjonarnych II stopnia 2022/2023

Program i plan studiów niestacjonarnych II stopnia 2022/2023

 

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP:

2-letnie studia stacjonarne

2-letnie studia niestacjonarne

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP, e-mail: tomasz.bryndal@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Rafał Kroczak, e-mail: rafal.kroczak@up.krakow.pl