Przejdź do menu Przejdź do treści

Jakość Kształcenia

Zarządzenie Nr RKR.Z.0211.34.2022 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zasad hospitacji zajęć dydaktycznych

Komunikat Nr RKR.Z.0211.7.2022 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytety Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 października 2022 roku w sprawie: wyników hospitacji zajęć dydaktycznych

Decyzja Nr 1/ IB/ 2019 Dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27.XI.2019 w sprawie: powołania Koordynatorów kierunków oraz Instytutowych Rad ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Biologi

Decyzja Nr 1 IB/2022 Dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/ 2023

 

Dokumenty dotyczące wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w UP

2022

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.Z.0211.35.2022 z dnia 25 października 2022 w sprawie: zmiany zarządzenia nr RKR.Z.0211.10.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk pedagogicznych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.K.0211.7.2022 z dnia 11 października 2022 w sprawie: wyników hospitacji zajęć dydaktycznych.

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.Z.0211.34.2022 z dnia 10 października 2022 w sprawie: wprowadzenia zasad hospitacji zajęć dydaktycznych.

Zarządzenie Rektora nr R.Z.0211.64.2022 z dnia 29 września 2022 w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.Z.0211.29.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 w sprawie: ustalenia wzoru matrycy rozkładu zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.Z.0211.28.2022 z dnia 25 lipca 2022 w sprawie: organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie Rektora nr R.Z.0211.46.2022 z dnia 18 lipca 2022 w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-92/2020 Rektora z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Decyzja Rektora nr R.D.0211.40.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany decyzji nr R.D.0211.33.2022 Rektora z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. jakości kierunków kształcących nauczycieli.

Zarządzenie Rektora nr R.Z.0211.34.2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju RKR.K.0211.3.2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie: formy letniej sesji egzaminacyjnej.

Decyzja Rektora nr R.D.0211.37.2022 z dnia 23 maja 2022 w sprawie: zmiany decyzji nr R.D.0211.33.2022 Rektora z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. jakości kierunków kształcących nauczycieli.

Decyzja Rektora nr R.D.0211.33.2022 z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. jakości kierunków kształcących nauczycieli.

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.Z.0211.9.2022 z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr RKR.Z.0211.10.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk pedagogicznych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.Z.0211.8.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.Z.0211.2.2022 z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie: zmiany zarządzenia nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022.

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju RKR.K.0211.1.2022 w sprawie: formy zimowej sesji egzaminacyjnej.

Zarządzenie Rektora Nr R.Z.0211.1.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: organizacji kształcenia w okresie od 25 stycznia 2022 roku do 6 lutego 2022 roku.

2021

Nr RKR.Z.0211.16.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr RKR.Z.0211.10.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju UP w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk pedagogicznych studentów UP.

Nr R.Z.0211.94.2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w okresie od 15 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku.

Nr RKR.Z.0211.13.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad rekrutacji na wyjazdy studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach programu Erasmus+ na praktyki w latach akademickich 2021/2022-2022/2023.u.

Nr RKR.0211.10.2021 z dnia 5 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk pedagogicznych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.Z.0211.9.2021 z dnia 6 września 2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022.

Nr R.Z.0211.63.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych.

Nr RKR.Z.0211.6.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie: organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022.

Nr R.Z.0211.36.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów.

Nr RD.Z.0211.3.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 w sprawie: zaleceń dotyczących konstruowania i zatwierdzania programów studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022.

Nr RD.Z.0211.2.2021 z dnia 9 marca 2021 w sprawie: zasad opracowywania programów studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

Nr R/Z.0211.11/2021 z dnia 18 lutego 2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-33/2019 Rektora z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów.

Nr RD.Z.0211.1/2021 z dnia 17 lutego 2021 w sprawie: wprowadzenia zasad ankietowania zajęć dydaktycznych oraz wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych przez studentów UP im. KEN w Krakowie.

2020

Nr R/Z.0201-103/2020 w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych.

Nr R/Z.0201-100/2020 w sprawie: wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Nr RD/Z.0201-8/2020 w sprawie: aktualizacji wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.

Nr R/Z.0201-88/2020 w sprawie: wprowadzenia trzech stopni poziomu bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nr R/Z.0201-69/2020 w sprawie: zmiany zarzadzenia nr R/Z.0201-41/2020 r. Rektora z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zdalnego przeprowadzana egzaminów dyplomowych z późn. zm.

Nr RD/Z.0201-6/2020 w sprawie: organizacji zajęć ogólnouczelnianych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.

Nr RD/Z.0201-5/2020 w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/21.

Nr R/Z.0201-48/2020 w sprawie: zmiany zarzadzenia nr R/Z.0201-41/2020 r. Rektora z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zdalnego przeprowadzana egzaminów dyplomowych.

Nr R/Z.0201-41/2020 w sprawie: zdalnego przeprowadzana egzaminów dyplomowych.

Nr R/Z.0201-36/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-37/2015 Rektora UP w sprawie zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w UP.

RD/Z.0201-4/2020 w sprawie: określenia efektów uczenia się i przypisanych im kursów z bloku zajęć B i C w module kształcenia psychologiczno-pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

RD/Z.0201-3/2020 w sprawie: zaleceń tworzenia i zatwierdzania programów studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/21

RD/Z.0201-2/2020 w sprawie: wprowadzenia zasad organizacji kształcenia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu lub zajęć dla cykli studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/21

RD/Z.0201-1/2020 w sprawie: wprowadzenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela.

2019

ZPr-2-2019003 w sprawie: zakresu zadań i uprawnień Przewodniczących oraz zadań i obowiązków Sekretarzy Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2019/2020

Z2019R092 w sprawie: wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

RD/Z.0201-4/2019 w sprawie: wprowadzenia korekty w zasadach kształcenia nauczycieli przedmiotów na studiach I i II stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w odniesieniu do cykli kształcenia rozpoczętych w roku akademickim 2019/20

Z2019R033 w sprawie: Regulaminu studiów

ZPr-2-2019001 w sprawie: formy przygotowania kierunkowych efektów uczenia się dla kierunków tworzonych w okresie przejściowym (tj. do 30 kwietnia 2019 r.)

2018

ZPr-2-2018004 w sprawie: zaleceń dotyczących konstruowania i zatwierdzania programów studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

2017

ZPr-2-2017003 w sprawie: zaleceń dotyczących konstruowania planów studiów i programów kształcenia od roku akademickiego 2017/2018

ZPr-2-2017002 w sprawie: organizacji studiów niestacjonarnych

ZPr-2-2017001 w sprawie: realizacji obowiązku odbywania przez studentów zajęć z wychowania fizycznego od roku akademickiego 2017/18