Przejdź do menu Przejdź do treści

Plany studiów

Chemia, studia stacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Kursy przedmiotowe
Matematyka w naukach przyrodniczych 15 30 5 50 zo 4
Podstawy chemii z zasadami „zielonej chemii” 10 20 45 5 80 E 8
Chemia analityczna 5 45 5 55 zo 4
Botanika w edukacji przyrodniczej 10 30 5 45 zo 3
Zoologia w edukacji przyrodniczej 10 30 5 45 zo 3
Kursy z zakresu przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych
Podstawy psychologii dla nauczycieli 45 45 90 E 8
Pozostałe zajęcia
Szkolenie BHP 4 4 Z 0
Szkolenie biblioteczne 3 3 Z 0
Pierwsza pomoc przedmedyczna 15 15 Z 0

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Kursy przedmiotowe
Fizyka w środowisku przyrodniczym 10 30 5 45 zo 3
Chemia nieorganiczna 15 10 40 5 70 E 4
Chemia organiczna cz. 1 5 20 5 30 zo 2
Kursy inne
Ochrona własności intelektualnej 15 15 z 1
Technologia informacyjna 15 5 20 zo 1
Kursy z zakresu przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli 35 35 5 75 E 4
Kultura żywego słowa i emisja głosu 10 10 z 1
Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego 15 15 zo 1
Kursy do wyboru
Język obcy 40 40 z 3
Specjalność: Nauczanie chemii z nauczaniem przyrody
Elementy anatomii i biologii człowieka w nauczaniu 'Przyrody’ w szkole podstawowej 10 30 5 45 zo 5
Elementy geografii dla nauczycieli 'Przyrody’ w szkole podstawowej 5 20 5 30 E 4
Edukacja pozaformalna w nauczaniu przyrody 10 5 15 zo 1
Specjalność: Nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej
Podstawy anatomii i biologii człowieka dla animatorów kultury przyrodniczej 10 30 5 45 zo 5
Podstawy geografii dla animatorów kultury przyrodniczej 5 20 5 30 E 4
Dydaktyka muzealna 10 5 15 zo 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Kursy przedmiotowe
Chemia organiczna cz. 2 5 40 5 50 E 3
Chemia związków koordynacyjnych 10 20 5 35 zo 2
Krystalografia i kryształy 20 5 25 zo 2
Kursy inne
Podstawy przedsiębiorczości 15 15 z 1
Kursy z zakresu przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych
Podstawy dydaktyki ogólnej 15 15 30 E 3
Kultura języka – poprawność, etyka, etykieta 15 15 z 1
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 15 15 z 1
Kursy z zakresu dydaktyki chemii
Podstawy dydaktyki chemii
(w tym 4*2h autorskie wykłady z zakresu dydaktyki chemii)
10 30 5 45 zo 3
Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) i informatyka dla nauczycieli chemii
(w tym 1*2h autorskie wykłady z zakresu dydaktyki chemii)
5 30 5 40 zo 3
Kursy do wyboru
Język obcy 40 40 3
Kultura fizyczna * 30 30
Specjalność: Nauczanie chemii z nauczaniem przyrody
Dydaktyka Przyrody cz. 1 (elementy fizyki w nauczaniu Przyrody) 5 10 5 20 zo 2
Dydaktyka Przyrody cz .2 (elementy geografii w nauczaniu przyrody) 10 15 5 30 zo 2
Dydaktyka Przyrody cz. 3 (Elementy biologii w nauczaniu Przyrody) 5 10 5 20 zo 2
Technologia informacyjna w nauczaniu Przyrody w szkole podstawowej 30 5 35 zo 2
Specjalność: Nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej
Klasyfikacja organizmów żywych w pracy animatora kultury przyrodniczej 5 15 5 25 zo 2
Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych jako przestrzeń animacji kultury 5 10 5 20 zo 2
Podstawy debaty naukowej 5 15 5 25 zo 2
Zastosowanie TI w animacji nauk przyrodniczych 30 5 35 zo 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Kursy przedmiotowe
Elektrochemia 10 15 5 30 zo 2
Radiochemia 5 5 5 15 zo 1
Podstawy chemii teoretycznej 10 5 15 zo 1
Biochemia w edukacji przyrodniczej 15 45 60 E 4
Kursy z zakresu przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych
Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli 15 15 30 zo 2
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty 15 15 30 zo 1
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna ze studium indywidualnego przypadku 30* 30 zo 1
Wystąpienia publiczne – komunikacja werbalna i pozawerbalna 10 10 z 1
Wizyta studyjna 10 10 z 1
Projekt rozwoju osobistego 1 10 10 z 1
Kursy z zakresu dydaktyki chemii
Metodyka nauczania chemii 30* 5 35 zo 3
Kursy do wyboru
Język obcy 30 30 E 4
Kultura fizyczna** 30 30 z
Wykład ogólnouczelniany w języku polskim 1 15 15 z 1***
Wykład ogólnouczelniany w języku polskim 2 15 15 z 1***
Wykład ogólnouczelniany w języku angielskim 1 15 15 z 2***
Specjalność: Nauczanie chemii z nauczaniem przyrody
Elementy biologii komórki dla nauczycieli 'Przyrody’ w SP 5 20 5 30 E 4
Zajęcia outdorowe w nauczaniu przyrody 10 5 15 zo 2
Specjalność: Nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej
Podstawy biologia komórki dla animatorów kultury przyrodniczej 5 20 5 30 E 4
Metodyka obserwacji roślin i zwierząt – zajęcia terenowe 10 5 15 zo 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 25 godzin zajęć praktycznych i 5 godzin zajęć teoretycznych
** wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji
*** Student może wybrać wykłady w jęz. polskim (po 1p. ECTS) lub w jęz. ang. (2p. ECTS)

 

Semestr V

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Kursy przedmiotowe
Chemia fizyczna 10 15 5 30 zo 3
Kursy z zakresu przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych
Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne 30 30 zo 1
Projekt rozwoju osobistego 2 10 10 1
Praktyka pedagogiczna z chemii w szkole podstawowej 120 120 zo 9
Kursy z zakresu dydaktyki chemii
Eksperymenty laboratoryjne w nauczaniu chemii 5 20 5 30 zo 2
Kursy do wyboru
Wykład ogólnouczelniany w języku polskim 3 15 15 z 1*
Wykład ogólnouczelniany w języku polskim 4 15 15 z 1*
Wykład ogólnouczelniany w języku angielskim 2 15 15 z 2*
Seminarium dyplomowe cz. 1 10 10 z 1
Pracownia dyplomowa cz. 1 20 20 z 1
Filozofia nauk przyrodniczych 5 10 15 1
Specjalność: Nauczanie chemii z nauczaniem przyrody
Elementy fizjologii zwierząt w nauczaniu 'Przyrody’ w SP 5 20 5 30 E 3
Elementy fizjologii roślin w nauczaniu 'Przyrody’ w SP 5 20 5 30 E 3
Dydaktyka Przyrody cz. 4 (Elementy chemii w nauczaniu Przyrody) 5 10 5 20 zo 2
Dydaktyka Przyrody cz. 5 (Zajęcia praktyczne z przyrody w szkole podstawowej) 15 5 20 zo 2
Specjalność: Nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej
Podstawy fizjologii zwierząt dla animatorów kultury przyrodniczej 5 20 5 30 E 3
Podstawy fizjologii roślin dla animatorów kultury przyrodniczej 5 20 5 30 E 3
Popularyzacja wiedzy przyrodniczej 5 10 5 20 zo 2
Wizualizacja zjawisk i procesów przyrodniczych 5 10 5 20 zo 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student może wybrać wykłady w jęz. polskim (po 1p. ECTS) lub w jęz. ang. (2p. ECTS)

 

Semestr VI

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Kursy przedmiotowe
Analiza instrumentalna 5 20 5 30 2
Nanomateriały i nanotechnologia 5 10 15 1
Historia rozwoju pojęć chemicznych 5 10 15 1
Kursy inne
Filozofia: człowiek, kultura, technika 15 1
Filozofia: człowiek, kultura, technika – warsztaty 15
Kursy z zakresu przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych
Indywidualny projekt edukacyjny 5 5 1
Kursy z zakresu dydaktyki chemii
Nowoczesne teorie i praktyki w nauczaniu chemii 10 30 5 45 E 3

Nowe media w nauce i edukacji

(w tym 5*2h autorskie wykłady z zakresu dydaktyki chemii)

15 15 30 1
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe cz. 2 15 15 1
Pracownia dyplomowa cz. 2 25 25 2
Specjalność: Nauczanie chemii z nauczaniem przyrody
Holistyczne ujęcie nauczania przyrody w szkole podstawowej 10 20 5 35 zo 1
Ujęcie treści przyrodniczych w literaturze i sztuce 10 15 5 30 zo 1
Dydaktyka przyrody cz. 6 5 5 E 2
Wpływ substancji chemicznych na organizmy żywe 5 10 5 20 zo 1
Analiza chemicznych zagrożeń środowiska 5 10 5 20 zo 1
Edukacja ekologiczna 5 10 5 20 zo 1
Praktyka pedagogiczna z przyrody w szkole podstawowej 60 60 zo 2
Specjalność: Nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej
Metodyka obserwacji roślin i zwierząt – zajęcia terenowe 30 5 35 zo 1
Sporządzanie zbiorów przyrodniczych 10 15 5 30 zo 1
Metodyka prowadzenia zajęć w edukacji pozaformalnej na różnych poziomach edukacyjnych 60 5 65 E 4
Interakcje i platformy komunikacyjne, nauka i społeczeństwo 5 10 5 20 zo 1
ICT i nowe formy komunikacji społecznej w edukacji przyrodniczej 5 10 5 20 zo 1
Komunikacja i mediacja w konfliktach przyrodniczych 5 10 5 20 zo 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Rok akademicki 2021/2022

Plan kierunkowy Chemia-Nauczyciel chemii 2021/2022

Plan specjalności – Nauczanie chemii z nauczaniem przyrody 2021/2022

Plan specjalności – Nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

Plan kierunkowy Chemia-Nauczyciel chemii 2020/2021

Plan specjalności – Nauczanie chemii z nauczaniem przyrody 2020/2021

Plan specjalności – Nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej 2020/2021