Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów rok akademicki 2020/2021 (-2024)

Semestr I (20-21)

Matematyka
Podstawy fizyki
Termodynamika
Elektromagnetyzm i optyka
Botanika i mykologia
Zoologia
Geologia
Klimatologia i meteorologia
Technologiczne podstawy ochrony środowiska
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy przedsiębiorczości
Wprowadzenie do filozofii
Bioetyka

Semestr II (20-21)

Elementy fizyki jądrowej
Chemia nieorganiczna i analityczna
Ćwiczenia terenowe z botaniki i zoologii
Ekologia ogólna
Ćwiczenia terenowe z geologii, hydrologii, klimatologii i meteorologii
Dendrologia terenów zurbanizowanych
Hydrologia i oceanografia
Podstawy prawne ochrony środowiska
Podstawy zarządzania środowiskiem
Zasoby i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

Semestr III (21-22)

Mikrobiologia w ochronie środowisk
Chemia organiczna
Ochrona przyrody
Geomorfologia
Technologie ochrony powietrza
Alternatywne źródła energii elektrycznej
Edukacja prośrodowiskowa
Grafika inżynierska

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Technologiczne podstawy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Energia czysta

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Geologia gospodarcza
Zasady przygotowywania opracowań środowiskowych

Semestr IV (21-22)

Biochemia
Analiza chemicznych zagrożeń środowiska
Ćwiczenia terenowe z ochrona środowiska
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i gleboznawstwa
Wprowadzenie do statystyki
Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie
Gleboznawstwo
Podstawy ekonomiczne ochrony środowiska
Gospodarka wodno-ściekowa

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Budownictwo energooszczędne
Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Gospodarka wodami podziemnymi
Mapy geologiczne w zarządzaniu środowiskiem
Systemy zarządzania środowiskowego
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem

Semestr V (22-23)

Przemysł energetyczny i jego wpływ na środowisko
GIS i teledetekcja
Kartografia środowiskowa
Monitoring środowiskowy I
Gospodarka odpadami
Inżynieria procesowa I
Rekultywacja gleb i gruntów

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Oprogramowanie inżynierskie w projektowaniu odnawialnych źródeł energii
Fizyka budowli

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Ekonomia zasobów środowiska

Semestr VI (22-23)

Fizjologiczne podstawy produktywności roślin_22_VI
Podstawy fizjologii zwierząt_22_VI
Ekologia stosowana_22_VI
Hydrobiologia_22_VI
Monitoring środowiskowy II_22_VI
Metodyka ocen oddziaływania na środowisko_22_VI
Globalne i lokalne zagrożenia środowiska_21_VI
Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia_22_VI
Inżynieria procesowa II
Podstawy toksykologii_22_VI

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Energetyka słoneczna_22_VI
Energetyka wiatrowa
Energetyka wodna

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Waloryzacja krajobrazu
System zarządzania środowiskowego

Semestr VII (23-24)

Biotechnologia w ochronie środowiska

Ochrona i rekultywacja wód

Biologia środowiskowa
Rozwój zrównoważony
Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka
Rewaloryzacja krajobrazu

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Energetyka biomasy
Energetyka geotermalna
Gospodarka energetyczna w Polsce i świecie
Pompy ciepła

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Audyt systemu zarządzania środowiskowego
Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów przekształconych
Konflikty i problemy społeczne na tle środowiska