Przejdź do menu Przejdź do treści

Chemia

studia licencjackie

Studia Chemia-Nauczyciel chemii są szansą na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela chemii i dają możliwość samodzielnego kształtowania ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego. Oparte są one o zasady „zielonej chemii” i nowoczesne metody kształcenia. Absolwent tego kierunku zdobywa odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz kwalifikacje do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej. Dodatkowo będzie miał możliwość podjęcia pracy np. w muzeach, centrach nauki oraz innych jednostkach zajmujących się edukacją pozaformalną.

W ramach oferty kierunku Chemia-Nauczyciel chemii Instytut Biologii oferuje 3-letnie studia stacjonarne. Od drugiego semestru studenci uczęszczają na zajęcia z wybranej przez siebie specjalności: nauczanie chemii z nauczaniem przyrody lub nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej. Uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów.

Szczegółowy opis kierunku

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP, który wkrótce zostanie uruchomiony:

3-letnie studia stacjonarne

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Małgorzata Nodzyńska, prof. UP, e-mail: malgorzata.nodzynska@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Paweł Cieśla, e-mail: pawel.ciesla@up.krakow.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) pn. „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. Numer umowy: POWR.03.01.00-00-KN22/18-00. Kwota dofinansowania: 5 425 287,40 zł