Przejdź do menu Przejdź do treści

Biologia I stopnia

studia licencjackie

Istotnym elementem programu, na kierunku Biologia, jest bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych. Umożliwiają one nabycie szeregu umiejętności praktycznych, a jednocześnie uczą samodzielności i współdziałania w grupie. Po ukończeniu studiów na kierunku Biologia absolwent zyskuje uprawnienia do kształcenia na studiach II stopnia w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia i jest przygotowany do wyrobienia u ucznia niezbędnych umiejętności analizowania różnorodnych źródeł informacji, planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń w laboratorium i terenie oraz wyciągania na ich podstawie właściwych wniosków.

W ramach oferty kierunku Biologia I stopnia Instytut Biologii oferuje 3-letnie studia stacjonarne oraz 3-letnie studia niestacjonarne. Od drugiego roku akademickiego studenci uczęszczają na zajęcia wybranej przez siebie specjalizacji: biologia nauczycielska lub biologia nauczycielska z chemią. Uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

Szczegółowy opis kierunku

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP:

3-letnie studia stacjonarne

3-letnie studia niestacjonarne

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP, e-mail: agnieszka.gren@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr inż. Renata Muchacka, e-mail: renata.muchacka@up.krakow.pl